Ingemar - Báo cáo hoạt động

Báo cáo hoạt động

Mỗi năm, tại Boat show quốc tế Genoa, chúng tôi xuất bản một brochure trình bày về các công trình lớn hoàn thành trong năm qua. Đây là một cơ hội ihnh2 thành những ý tưởng mới cho việc thiết kế các bến du thuyền và xem xét các ví dụ của việc sử dụng cấu trúc nổi.

 
 
Ingemar - Newsletter 2023 MdI
Ingemar - Newsletter 2023
Ingemar - Newsletter 2022
 
Ingemar - Newsletter 2022 Md’I
Ingemar - Newsletter 2021 Md’I
Ingemar - Newsletter 2020 Md’I
 
Ingemar - Newsletter 2020
Ingemar - Newsletter 2019 Md’I
Ingemar - Newsletter 2018
 
Ingemar - Newsletter 2017
Ingemar - Newsletter 2016
Ingemar - Newsletter 2015
 
Ingemar - Newsletter 2014 Md’I
Ingemar - Newsletter 2013
Ingemar - Newsletter 2012
 
Ingemar - Newsletter 2011
Ingemar - Newsletter 2010
Ingemar - Newsletter 2009
 
Ingemar - Newsletter 2008
Ingemar - Newsletter 2007
Ingemar - Newsletter 2006
 
Ingemar - Newsletter 2005
Ingemar - Newsletter 2004
Ingemar - Newsletter 2003